Privacybeleid


PRIVACYBELEID

Privacybeleid

Specifieke toepassingen
Voor een aantal specifieke toepassingen gelden andere of bijkomende privacy voorwaarden, nl Contactformulieren.
Algemeen
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door WBQA Belgium tijdens alle interacties met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze medewerkers, enzovoort.
WBQA Belgium neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij "de algemene verordening gegevensbescherming" ("AVG") of "General Data Protection Regulation" ("GDPR").
Zo verwerkt WBQA Belgium de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name , de persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. WBQA Belgium verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze ("doelbinding");

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?
Onder persoonsgegevens verstaan we gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze gegevens worden ons doorgegeven wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult op de website, door het gebruik van onze producten en diensten, of een applicatie op deze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.
Onze website verzamelt volgende persoonsgegevens
Bij het invullen van het contactformulier:
• je naam, Team, e-mailadres en telefoonnummer
• andere gegevens
Gedurende andere interacties waarbij informatie wordt uitgewisseld (consultaties via telefoon, e-mail, ....) verzamelen wij uitsluitend persoonsgegevens die hetzij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wie is er verantwoordelijk voor deze gegevens?
WBQA Belgium, met maatschappelijke zetel te Maasstraat 8, 8820 Torhout en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0733.835.286 (hierna WBQA Belgium) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen;
Patrick Vanrietvelde
T +32 477 95 65 34
de.fielesoofen@live.be

Hoe worden deze gegevens beschermd?
We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in onze kantoren, op ons netwerk als op verplaatsing. Onze medewerkers worden opgeleid om zeer voorzichtig om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook worden bij extra gevoelige gegevens extra maatregelen genomen.
• beveiliging met degelijke wachtwoorden die slechts gebruikt worden in één of enkele specifieke toepassingen
• versturing van de formuliergegevens via HTTPS
• degelijke, geüpdate firewalls bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
• degelijke, geüpdate servers bij zowel onze kantoren als bij de hosting providers
• slechts een beperkt aantal werknemers hebben toegang tot je persoonlijke informatie, enkel zij die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
• recente hardware met geüpdate firmware
• geen toegang van derden zonder aanwezigheid directie

Wat indien deze gegevens gelekt worden?
Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je - maximaal 72u nadat dit door ons geweten is - persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?
Deze gegevens worden opgeslagen op:
Interne systemen
• met wachtwoord beveiligde PC
• enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens
De servers van de website provider
• De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel
• De hosting provider bezit als enige in Belgie over de ISO 27001:2013 norm, ontstaan uit de Engelse "Code of Practice for Information Security Management (BS7799), verwijst naar een management systeem speciaal voor informatieveiligheid (Information Security Management System ISMS) en specificeert hoe u security risico's aantoonbaar kunt beheersen. Als invulling van een ISMS specificeert de ISO 27001:2013 norm dat u een scope en beleid definieert, een risicoanalyse uitvoert, voor de geïdentificeerde risico's maatregelen selecteert, implementeert en beheert (resources toewijst) en tot slot het voorgaande monitort en reviewt (cyclisch).

Waar worden deze gegevens opgeslagen?
De datacenters zijn fysiek ondergebracht in Brussel. Onze interne systemen staan Torhout.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Deze gegevens worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
Deze gegevens worden momenteel niet gebruikt op lange termijn, enkel om u te contacteren ivm. uw vraag. Wij voegen uw gegevens ook niet toe aan een mailing list en gebruiken die voor het opmaken van wedstrijdformulieren.
De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt. Niettemin doet WBQA Belgium een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. WBQA Belgium heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van WBQA Belgium de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Worden er ook cookies opgeslagen?
Er worden geen cookies opgeslagen.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, bewerken of verwijderen?
Indien je ons wil bereiken om persoonsgegevens aan te passen, dan kan dat onder andere ons kantoor, schriftelijk, telefonisch of via sociale media. Alle algemene contactinformatie vind je hier terug: http(s)://www.bbq2020.be/wbqa. Je kan ook onze DPO contacteren op de.fielesoofen@live.be

Contactformulier
Omschrijving
Deze toepassing verstuurt een e-mail naar de info e-mailbox die de contactformulier verwerkt.
Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?
Het contactformulier vraagt de naam, de bedrijfsnaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager of. Samen met wat projectinformatie wordt een e-mail verstuurd naar de info e-mailbox van Duotix.

Hoe worden deze gegevens beschermd?
Bescherming van de mailbox (Google Apps account)

Hoe worden deze gegevens opgeslagen?
In de mailbox (Google Apps account)

Waar worden deze gegevens opgeslagen?
Op de servers van Google.

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
De gegevens worden enkel gebruikt om de vraag van de klant te verwerken. De gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt.

Worden er ook cookies opgeslagen?
Er worden geen cookies opgeslagen.